D’acord amb la normativa de transparència en aplicació de l’ORDRE JUS/152/20181 de 12 de setembre publicada al DOGC del 17 de setembre, us informem dels aspectes que detalla l’article 7.

La Fundació Planas Casals va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el n º 2593 i classificada com a fundació benèfica de tipus cultural i assistencial. Es regeix per la Llei Catalana de Fundacions i pels seus estatuts. Està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

1. Activitats

Actualment treballem en àrees de gent gran i joventut, prioritàriament en benefici de les dones.

Formació

Oferim formació per a familiars, professionals o voluntaris que acompanyen o cuiden persones en situació de dependència a l’àmbit familiar.

Voluntariat

Tenim un programa orientat a enriquir la vida de les persones soles o amb poca família que resideixen en institucions assistencials.

Serveis

Oferim serveis d’orientació relacionats amb les ajudes a la dependència i a la mobilitat.

Joventut

Donem suport a algunes entitats que tenen finalitats compartides en l’àmbit educatiu, cultural o intergeneracional.

2. Adreces de correu postal i electrònic

  • Correu postal: Muntaner 98-100 4rt 2a Barcelona 08036
  • Correu electrònic: info@fundacioplanascasals.org

3. Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu

Patronat

Patró d’honor: Ana Verdaguer Vinyeta

Presidenta: Elisabet Faus Masifern

Vicepresidenta: M. Teresa Soler Ros

Secretària: M. Consolación de León Llorente

Vocal: M. Jesús Sanz Gonzalo

Vocal: Sigrid Martens

Vocal: Itziar de Ros Raventós

Equip directiu

M. Dolores Gállego Llorens

Carmen Doménech Linde

4. Estats financers i memòria econòmica

Estats financers

Memòria econòmica

Auditoria

5. Estatuts

Estatuts

6. Estructura directiva i de govern – Estructura organitzativa

Gerència i coordinació: M. Dolores Gállego Llorens

Direcció de programes i projectes: Carmen Doménech Linde

7. Fins o finalitats

La fundació té per objecte, amb caràcter general, la realització de tot tipus de promocions, activitats i concessió d’ajuts que contribueixin al foment i desenvolupament de l’educació i de la cultura, amb especial atenció a la família, la dona i prioritàriament a la infància i a la joventut, en tots el seus aspectes i en el sentit més ampli.

8. Missió de l’entitat

Fomentar l’educació i la cultura, l’atenció a les famílies i la cura de les persones soles o dependents

9. Resultat de les activitats acomplertes

Memòria d’activitats

10. Web

www.fundacioplanascasals.org